ماشین بافندگی پروژکتایل سولزر
​​​​​​​SULZER PROJECTILE LOOM MACHINES

در این ماشین عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شونده به نام پروکتایل انجام می شود. پروژکتایل دارای گیره ای است که توسط آن ابتدای نخ پود را می گیرد و به داخل دهنه پرتاب می شود. در اثر حرکت پروژکتایل نخ از روی بوبین باز شده و درداخل دهنه قرار می گیرد. در این نوع ازماشین ها دو روش پودگذاری تمایز داده می شود، ماشین هایی که دارای گیره ای هستند و ماشین هایی که یک جسم کوچک و سبک عمل پودگذاری را انجام می دهد، در واقع به همین جسم کوچک پروژکتایل گفته می شود، شکل زیر تصویری از پروژکتایل در دهنه به همراه نخ پود را نشان می دهد.
انرژی پرتابی پروژکتایل توسط میله فنری به نام تورشن بار به طول 900 میلی متر و قطر 15 میلی متر گرفته می شود. یک سر این میله به بدنه ماشین ثابت شد و سر دیگرش به اندازه 32 درجه چرخیده و در آن انرژی ذخیره می شود که پس از آزاد شدن میله این انرژی ذخیره شده توسط بازوی ضربه و مضراب به انتهای پروژکتایل ضربه زده و باعث پرتاب آن می شود. مکانیزم پودگذاری ماشین بافندگی پروژکتایل و قسمت های مختلف آن در شکل زیر نشان داده شده است.

1- مضراب(PICKING SHOE AND LINK)
2- پروژکتایل (PROJECTILE GRIPPER AND PROJECTILE BODY)
3- بارکننده گیره پروژکتایل
4- قفل تنظیم
5- اهرم میله فلزی
6- پیرو
7- پیستون ترمز
8- بادامک
9- میله فنری (تورشن بار)
10- محور دوران ضربه
11- بازوی ضربه (مضراب)
12- چرخک
13- اهرم زانویی
14- محور اصلی
15- محور دوران زانویی
16- منحنی کنترل

نیروی اصلی مکانیزم ضربه از محوراصلی (14) گرفته می شود و حرکت از محور به بادامک ضربه (8)منتقل می شود. با چرخش بادامک و توسط پیرو(6) اهرم زانویی به جلو رانده می شود. اهرم زانویی از دو صفحه تشکیل شده که پیرو بین این دو صفحه قرار گرفته است. تا زمانی که دماغه بادامک با پیرو در تماس است چرخک(12) با اهرم زانویی (6)و منحنی کنترل(16) تماس ندارد. در اثر چرخش اهرم زانویی به سمت راست شکل، زانویی(5و12و13) به حالت کشیده در می آید در نتیجه اهرم میله فنری (5)به سمت بالا حرکت می کند. میله فنری (ترشن بار) (9) نیز توسط اهرم(5) درخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد. این در حالی است که سر میله فنری در داخل قفل(4) قرار دارد و ثابت است. هنگامی که دماغه بادامک (8) از مقابل پیرو گذشت و تماس این دو با یکدیگر قطع شد زانویی کاملاً در حالت کشیده است و حتی کمی هم به سمت راست شکل خم شده است. این خمیدگی باعث می شود که میله ترشن بار (9)قادر به چرخیدن و آزاد کردن انرژی خود نباشد و با ادامه گردش بادامک (8)چرخک(12) به قسمت انتهای بادامک یعنی منحنی کنترل (16)می رسد و با آن تماس پیدا میک ند. در این هنگام چرخک (12)منحنی(16) را بهپا یین فشار می دهد و در نتیجه زانویی در جهت مخالف حرکت اولیه خود حرکت میک ند. هنگامی ک​ه چرخک از منحنی جدا شد زانویی از حالت قائم گذشته و در نتیجه انرژی ذخیره شده در میله فنر آزاد می شود به این ترتیب زانو به سمت چپ شکل خم می شود و پروژکتایل پرتاب می شود و نهایتاً ترمز تمام این مکانیزم را متوقف می کند. در این موقع دماغه بادامک مجدداً به پیرو اهرم زانویی رسیده و آن را به سمت راست شکل حرکت می دهد تا برای پودگذاری بعدی آماده شود. هنگامی ک​ه بازویی در حالت کشیده قرار دارد میله فنری پیچیده شده و مضراب (1)و بازوی ضربه(11) در آخرین نقطه حرکتی خود قرار دارند. در این موقع پروژکتایل بالا آمده و در مقابل مضراب قرار می گیرد.بازکننده (3)گیره پروژکتایل PROJECTILE GRIPPER را باز میکند و ابتدای نخ پود در داخل این گیره قرار می گیرد. با خارج شدنبازکننده از داخل گیره انرژی میله ترشن بار آزاد می شود و مضراب پروژکتایل را پرتاب میک ند. پس از آزادشدن پروژکتایل مضراب توسط مکانیزم ترمز روغنی(7)متوقف می شود. نیروی ترمز باعث می شود که پساز آزادی پروژکتایل بازوی ضربه بدون لرزش و نوسان متوقف شود. پروژکتایل(PROJECTILE): پروژکتایل، شکل زیردر ماشین بافندگی(SULZER LOOMACHINES) وظیفه انتقال پود را بر عهده دارد. پروژکتایل از سه قسمت اصلی  بدنه-PROJECTILE BODY (پوسته)، گیره یا مغزی  GRIPPER و پین ها تشکیل شده است. سطح پروژکتایل باید کاملاً صاف و صیقلی باشد تا به راحتی از داخل راهنماها (کامفیوزر) عبور کند.

در ماشین های بافندگی پروژکتایل به منظور هدایت بهتر و جلوگیری از خروج پروژکتایل از دهنه، راهنما (کامفیوزر) در نظرگرفته شده است،در  شکل زیر پروژکتایل در حین پرواز هیچ تماسی با نخ های تار و شانه ندارد و تماس آن فقط با راهنمای پروژکتایل است. این راهنماها به شکل چنگک ساخته شده است و بر روی دفتین، هنگامی ک​ه شانه و راهنما جلو می رود نخ پود از میان راهنما خارج می شود راهنماها از لابه لای نخ های تار به زیر پارچه رفته و در نتیجه شانه می تواند نخ پود را به لبه پارچه بکوبد بدون آن که راهنما مانع شود. تعداد این راهنماها بستگی به عرض ماشین دارد.
مراحل انجام بافت یک نخ پود ) سیکل بافندگی( در ماشین بافندگی پروژکتایل طبق شکل 13 می باشد. تغ يير پود در سيستم پودگذاري پروژكتايل: در سيستم پود گذاري پروژكتايل يك قطعه كه دار گيره اي براي گرفتن نخ است عمل پود گذاري را انجام مي دهد. بديهي است هر پود كه در مسير اين قطعه قرار گيرد، در دهنه قرار مي گيرد. با چرخش نگهدارنده پروژكتايل ها يكي از پروژكتايل ها در مسير ضربه قرار مي گيرد. بنابر اين انتخاب پود از طريق چرخش نگهدارنده پروژكتايل ها انجام مي شود. شكل بعدی  نحوه تغيير پود در سيستم پود گذاري پروژكتايل را نشان مي دهد.
شکل زیرسیکل پودگذاری در ماشین پروژکتایل
1- پروژکتایل 2- آورنده نخ پود 3- کشش دهنده نخ پود 4- ترمز نخ پود 5- گیره کناری 6- قیچی​​​​​​​

قطعه پروژکتایل و بدنه آن از قطعات یدکی پر مصرف ماشینهای پروژکتایل سولزر محسوب می شود.
SULZER LOOM MACHINES SPARE PART-SULZER TEXTILE MACHINES SPARE PART

تغيير پود در سيستم پودگذاري پروژكتايل:

در سيستم پود گذاري پروژكتايل يك قطعه كه داراي گيره اي براي گرفتن نخ است عمل پود گذاري را انجام مي دهد. بديهي است هر پود كه در مسير اين قطعه قرار گيرد، در دهنه قرار مي گيرد. با چرخش نگهدارنده پروژكتايل ها يكي از پروژكتايل ها در مسير ضربه قرار مي گيرد. بنابر اين انتخاب پود از طريق چرخش نگهدارنده پروژكتايل ها انجام مي شود. شكل 14 نحوه تغيير پود در سيستم پود گذاري پروژكتايل را نشان مي دهد.

دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل​​​​​​​:

در ماشین های بافندگی بی ماکو دفتین به معنای قطعه ای از ماشین شامل جعبه ماکو و میز ماکو نمی باشد. در ای ماشین ها مکانیزم پرتابک ننده نخ پود )پود بر( و دریافت کننده آن به دفتین متصل نیست و بر روی ماشین بافندگی ثابت شده است. در حقیقت دفتین از قطعه ای تش یکل شده است که وظیفه دارد شانه را به حرکت در آورد. همچنین در برخی ماشین های بافندگی مانند پروژکتایل سولزر، ایرجت و در برخی موارد راپیری، دفتین حامل راهنمای جسم پود گذار نیز می باشد. در ماشین های پروژکتایل سولزر دفتین حامل راهنمای پروژکتایل نیز می باشد. دفتین در موقع پرواز پروژکتایل در نقطه مرگ عقب در حال سکون می باشد و راهنمای پروژکتایل بین مکانیزم پرتابک ننده و دریافتک ننده و در داخل دهنه نخ تار واقع می شود. حرکت دفتین از یک جفت بادامک هم محور )بادامک دوبل( که روی محور اصلی ماشین قرار گرفته اند، گرفته می شود، هر یک از دو بادامک دارای یک پیرو هستند و دو پیرو در انتهای یک اهرم زاویه دار نصب شده اند. اهرم زاویه ای به دفتین متصل است و طراحی مکانیزم به طریقی است که حرکت دفتین به جلو و عقب به طریقه مثبت انجام می گیرد.​​​​​​​